Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

 

 

Ολοκληρώθηκε η επανάληψη του δευτέρου μέρους εξέτασης της πρακτικής δοκιμασίας τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 και ώρα 18:00-19:30

 

Μετάβαση στην Πρακτική δοκιμασία

Οδηγός Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων Επιθεωρητών 2022-2023


Μετάθεση της ημερομηνίας επανάληψης του δευτέρου μέρους εξέτασης της πρακτικής δοκιμασίας

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 14957 ΕΞ 2023/ΥΨηΔ 23-03-2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ -  Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη μετάπτωση και αναβάθμιση δικτυακής υποδομής ασφαλείας», η ΓΓΠΣΔΔ προχωρά σε μετάπτωση και περαιτέρω αναβάθμιση δικτυακής υποδομής ασφαλείας.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 κατά το χρονικό διάστημα από τις 18:00 έως και τις 23:00 και κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίας του Gov.gr που σχετίζονται και με τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet.

Ως εκ τούτου η ημερομηνία επανάληψης του δευτέρου μέρους εξέτασης της πρακτικής δοκιμασίας για την αξιολόγηση της ικανότητας των υποψηφίων στον χειρισμό υπολογιστικών φύλλων στο πλαίσιο της ελεγκτικής διαδικασίας, για την επιλογή Επιθεωρητών-Ελεγκτών για τη Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας υποχρεωτικά μετατίθεται για τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 και ώρα 18:00-19:30. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο από 23/03/2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα «Ενημέρωση υποψηφίων για την επανάληψη του δευτέρου μέρους εξέτασης της πρακτικής δοκιμασίας για την αξιολόγηση της ικανότητας τους στον χειρισμό υπολογιστικών φύλλων στο πλαίσιο της ελεγκτικής διαδικασίας» που σας έχει ήδη αποσταλεί.


ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στην περίπτωση που αντιμετωπίζετε τεχνικές δυσκολίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης της ΕΑΔ στα τηλέφωνα:
213-2129-734, 213-2129-735 την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου από τις 15:00-17:00.

Για θέματα διοικητικής υποστήριξης μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματέα της Επιτροπής κα Αναστασοπούλου στο τηλ 213-2129-797 την
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου από τις 13:00-15:00.

Σας προτρέπουμε να ελέγξετε έγκαιρα και πάντως οπωσδήποτε πριν από την ημέρα διεξαγωγής της πρακτικής δοκιμασίας ότι δεν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα.

 


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την κάλυψη, με απόσπαση δεκαπέντε (15) θέσεων Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της ΕΑΔ.

Η αίτηση υποψηφιότητας  συμπληρώνεται και υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΑΔ (https://forms.aead.gr), σύμφωνα με τον

Οδηγό Εγγραφής/Υποβολής αίτησης στο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων της ΕΑΔ .

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 22/12/2022 και λήγει στις  15/01/2023 και ώρα 23.59΄.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο:

Προκήρυξη