ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Ε.Α.Δ.)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΔ

 

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

θεωρούνται οι αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί έως και τη
Δευτέρα 20/09/2021 23:59

 

 


ΣΥΝΔΕΣΗ |  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: 6ΙΒΡ46ΜΙ0Φ-8Θ6)