Σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα οριστικής υποβολής αίτησης για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)
θα είναι δυνατή έως σήμερα
Κυριακή 15 Ιανουρίου 2023 23:59
Με το πέρας της προθεσμίας η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα απενεργοποιηθεί

 


Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την κάλυψη, με απόσπαση δεκαπέντε (15) θέσεων Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της ΕΑΔ.

Η αίτηση υποψηφιότητας  συμπληρώνεται και υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΑΔ (https://forms.aead.gr), σύμφωνα με τον

Οδηγό Εγγραφής/Υποβολής αίτησης στο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων της ΕΑΔ .

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 22/12/2022 και λήγει στις  15/01/2023 και ώρα 23.59΄.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο:

Προκήρυξη