ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ forms.aead.gr

Τελευταία ενημέρωση 14/12/2022

 

H ενημέρωση που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία κατά την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ειδική ιστοσελίδα forms.aead.gr.

Ειδικότερα, στη διαδικτυακή πύλη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας www.aead.gr λειτουργεί η ιστοσελίδα forms.aead.gr, για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Αρχής, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προκηρύξεις που δημοσιεύει η Ε.Α.Δ. ή για την πρόσληψη συμβασιούχων ορισμένου χρόνου προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ε.Α.Δ.

Διατηρούμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων υπό τακτική επανεξέταση για να βεβαιωθούμε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής.

Η Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ» (Ε.Α.Δ.) υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας εγγυάται τον σεβασμό της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων, καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (EE) (εφεξής «Κανονισμός»), καθώς και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019), κοινοποιείται η παρούσα ενημέρωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στους υποψήφιους («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται.

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Κατά την εγγραφή του υποψηφίου στην ιστοσελίδα forms.aead.gr η Αρχή λαμβάνει τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από το σχετικό αίτημα που έχει υποβληθεί στην αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.

Κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, η Αρχή επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ/Διαβατηρίου, στοιχεία κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail, τα στοιχεία της υπηρεσιακής κατάστασής του, όπως υπηρεσία οργανικής θέσης, υπηρεσία απόσπασης, εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο/ειδικότητα, έτη υπηρεσίας στο δημόσιο, βαθμό, ημερομηνία διορισμού/μετάταξης, τίτλους σπουδών, πιστοποιήσεις, εργασιακή εμπειρία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αναφέρει ο υποψήφιος στην αίτησή του και στο επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων των υποψηφίων είναι η αξιολόγηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων κατά τα στάδια αξιολόγησης από την εκάστοτε επιτροπή αξιολόγησης για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Ε.Α.Δ., σύμφωνα με  την παρ. 8 του άρθρου 96 του ν. 4622 (ΦΕΚ Α’ 133/07.08.2019) και το άρθρο 40 του Οργανισμού της (Ε.Α.Δ.ΑΠΟΦ οικ. 11699 ΦΕΚ Β 1991 2020) ή/και την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Α.Δ. για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με προσλήψεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τα άρθρα 37-42 του ν.4765/2021, όπως ισχύει.

Η δε νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το οποίο η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 96 του ν. 4622 (ΦΕΚ Α’ 133/07.08.2019) και του άρθρο 40 του Οργανισμού της (Ε.Α.Δ.ΑΠΟΦ οικ. 11699 ΦΕΚ Β 1991 2020), καθώς και των άρθρων 37-42 του ν.4765/2021.

Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων

Κατά κανόνα δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε τα δεδομένα των υποψηφίων σε τρίτους, με εξαίρεση το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), όπου απαιτηθεί, ως αρμόδια εκ του νόμου Αρχή να ελέγχει το σύνολο της διαδικασίας αξιολόγησης και πρόσληψης προσωπικού.

Περίοδος τήρησης δεδομένων

Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην ειδική ιστοσελίδα forms.aead.gr, ήτοι  η ηλεκτρονική αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και τα στοιχεία σύνδεσης του υποψηφίου/εγγεγραμμένου χρήστη που συμμετέχει στη διαδικασία, διατηρούνται αυτούσια για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ισχύος του τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατά περίπτωση προκήρυξης ή ανακοίνωσης.

Δικαιώματα υποψηφίων

1.Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να επιβεβαιώσουν εάν και κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, σε καταφατική απάντηση, να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά και να λάβουν σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία τους.

2.Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων:  Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της εκάστοτε  προκήρυξης ή ανακοίνωσης, σε κάθε στάδιο επιλογής.  Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ο υποψήφιος έχει  δικαίωμα  να επικαιροποιήσει ή να  διορθώσει ανακριβή, καθώς και να συμπληρώσει ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

3.Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»): Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Ε.Α.Δ. τη διαγραφή των δεδομένων τους στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.

4.Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων: Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Ε.Α.Δ. τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους στις περιπτώσεις που ορίζονται στα άρθρα 18 και 19 του ΓΚΠΔ.

5.Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων: Δεδομένου ότι η Ε.Α.Δ. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως ανεξάρτητης αρχής, δηλαδή για την εκπλήρωση καθήκοντός μας προς το δημόσιο συμφέρον, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Εάν, ωστόσο, υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που επιβάλλουν την επεξεργασία και υπερισχύουν των δικαιωμάτων και συμφερόντων τους, η Αρχή μπορεί να αρνηθεί την εναντίωσή τους, κάτι που εξαρτάται από τον λόγο για το οποίο γίνεται η επεξεργασία (άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματά των υποψηφίων

Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του προαναφερόμενου σκοπού, από την Αρχή, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Αρχής, κα Ελένη Μπαλασοπούλου, στο dpo@aead.gr. Οι απαντήσεις θα χορηγηθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, και σε κάθε περίπτωση προ της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Δυνατότητα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») [Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, τηλ. 2106475600), σε περίπτωση που θεωρούν ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά τους και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ www.dpa.gr