ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ forms.aead.gr

H ενημέρωση που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία κατά την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ειδική ιστοσελίδα forms.aead.gr.

Ειδικότερα, στη διαδικτυακή πύλη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας www.aead.gr λειτουργεί η ιστοσελίδα forms.aead.gr, για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Αρχής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 27941/27-08-21 (ΑΔΑ: 6ΙΒΡ46ΜΙ0Φ-8Θ6) προκήρυξη. 

Η Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ» (ΕΑΔ) υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας εγγυάται τον σεβασμό της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων, καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (EE) (εφεξής «Κανονισμός»), καθώς και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019), κοινοποιείται η παρούσα ενημέρωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στους υποψήφιους («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται.

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Κατά την εγγραφή του υποψηφίου στην ιστοσελίδα forms.aead.gr η Αρχή λαμβάνει τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από το σχετικό αίτημα που έχει υποβληθεί στην αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.

Κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, η Αρχή επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ/Διαβατηρίου, στοιχεία κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail, τα στοιχεία της υπηρεσιακής κατάστασής του, όπως υπηρεσία οργανικής θέσης, υπηρεσία απόσπασης, εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο/ειδικότητα, έτη υπηρεσίας στο δημόσιο, βαθμό, ημερομηνία διορισμού/μετάταξης, τίτλους σπουδών, πιστοποιήσεις, εργασιακή εμπειρία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αναφέρει ο υποψήφιος στην αίτησή του και στο επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα. 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων των υποψηφίων είναι η αξιολόγηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων κατά τα στάδια αξιολόγησης από την επιτροπή αξιολόγησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ27941/27-08-21 (ΑΔΑ: 6ΙΒΡ46ΜΙ0Φ-8Θ6)  προκήρυξη, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της ΕΑΔ, σύμφωνα με  την παρ. 8 του άρθρου 96 του ν. 4622 (ΦΕΚ Α’ 133/07.08.2019) και το άρθρο 40 του Οργανισμού της (Ε.Α.Δ.ΑΠΟΦ οικ. 11699 ΦΕΚ Β 1991 2020).

Η δε νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συναίνεση του υποψηφίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α) του Κανονισμού.

Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων

Κατά κανόνα δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε τα δεδομένα των υποψηφίων  σε τρίτους.

Περίοδος τήρησης δεδομένων

Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην ειδική ιστοσελίδα forms.aead.gr, ήτοι  η ηλεκτρονική αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και τα στοιχεία σύνδεσης του υποψηφίου/εγγεγραμμένου χρήστη που συμμετέχει στη διαδικασία, διατηρούνται αυτούσια, έως την ισχύ του τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, ήτοι έως και 17/9/2023, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 περ. Δ της προκήρυξης. 

Δικαιώματα υποψηφίων

1.Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να επιβεβαιώσουν εάν και κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, σε καταφατική απάντηση, να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά και να λάβουν σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία τους.

2.Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων:  Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της υπ’ αρ. πρωτ. 27941/27-08-21 (ΑΔΑ: 6ΙΒΡ46ΜΙ0Φ-8Θ6)  προκήρυξης, σε κάθε στάδιο επιλογής.  Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ο υποψήφιος έχει  δικαίωμα  να επικαιροποιήσει ή να  διορθώσει ανακριβή, καθώς και να συμπληρώσει ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

3.Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»): Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος επιθυμεί να αποσύρει την αίτησή του, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 περ. β του ΓΚΠΔ.  

4.Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων: Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την ΕΑΔ το περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους στις περιπτώσεις που ορίζονται στα άρθρα 18, και 19 του ΓΚΠΔ.

5.Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων:  Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλάβουν τα δεδομένα τους σε ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσουν σε τρίτους.

6.Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων: Οι υποψήφιοι μπορούν να ανακαλέσουν – εφ’ όσον είχε απαιτηθεί – την συγκατάθεσή τους, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματά των υποψηφίων

Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του προαναφερόμενου σκοπού, από την Αρχή, ως υπεύθυνο επεξεργασίας οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Αρχής, κα Σεφέρη Μαρία, στο dpo@aead.gr ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2129700. Οι απαντήσεις θα χορηγηθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, και σε κάθε περίπτωση προ της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Δυνατότητα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ www.dpa.gr.