Όροι Χρήσης

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας forms.aead.gr (εφεξής ιστοσελίδα) της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (εφεξής Αρχή) υπόκειται στους Όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/ χρήστης (ή απλώς «εσείς») έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και ιδίως πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών, υπηρεσιών ή διαδικασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Υπηρεσίες προς εγγεγραμμένους χρήστες

Με τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, μπορείτε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα, αφού εγγραφείτε κατάλληλα. Κατά την εγγραφή, η Αρχή λαμβάνει μόνο τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησής σας από την αντίστοιχη φόρμας εγγραφής.

Ως εγγεγραμμένος χρήστης διατηρείτε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια που πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας. Για το λόγο αυτό πρέπει να φροντίζετε για την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης και να μην τους κοινοποιείτε σε τρίτους. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό σας, καθώς και για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σχετικά με τη διαχείριση του λογαριασμού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση itdep@aead.gr.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Το πρωτότυπο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, πλην των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Αρχής και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

H ιστοσελίδα έχει κατασκευαστεί με το ανοικτού κώδικα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS – Content Management System) WordPress (https://wordpress.org/) υπό τους όρους χρήσης της άδειας GNU General Public License, version 2 ή νεώτερης. Επίσης περιλαμβάνει λογισμικό PHP, που διατίθεται ελεύθερα. Στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται γραμματοσειρές ελεύθερης χρήσης από τη Google (fonts.google.com), οι οποίες διατίθενται υπό τους όρους της άδειας Apache License 2.0 και Creative Commons Attribution 4.0 License. Τα λοιπά πνευματικά έργα, καθώς και άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, ή άλλων, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Το περιεχόμενο μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Αρχής. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@aead.gr.

Περιορισμός ευθύνης της Αρχής – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται για τον σκοπό της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων κατά το 1ο στάδιο αξιολόγησης από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 27941/27.08.2021 προκήρυξη, για την κάλυψη των υπηρεσιακών της αναγκών, σύμφωνα με  την παρ. 8 του άρθρου 96 του ν. 4622 (ΦΕΚ Α’ 133/07.08.2019) και το άρθρο 40 του Οργανισμού της (Ε.Α.Δ. ΑΠΟΦ οικ. 11699 ΦΕΚ Β 1991 2020). Δεν προορίζεται για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν διατίθεται στο ευρύ κοινό. 

Επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα και προβαίνετε σε κάθε είδους ενέργειες βάσει της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σας για την υπ’ αρ. πρωτ. 27941/27.08.2021 προκήρυξη με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Αρχή για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης, καθώς και για τις συνέπειες οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης των επισκεπτών της που έγιναν ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των Όρων υπό τους οποίους η Αρχή καθιστά διαθέσιμη την ιστοσελίδα στους επισκέπτες/ χρήστες της. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα του παρόντος κειμένου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτό. Οι ανωτέρω Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανεφάρμοστη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι έχει αφαιρεθεί από το παρόν κείμενο, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη διαχείριση της παρούσας ιστοσελίδας μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αρχή στη διεύθυνση itdep@aead.gr. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο ουσιαστικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας που άπτονται νομικών ή ηθικών ζητημάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@aead.gr.

Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας forms.aead.gr της Αρχής

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην σχετική ενότητα της ενημέρωσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Αρχή και στην Πολιτική μας για τα cookies.